Wbdbo van een brandcompartiment (2024)

Inhoud pagina:

 • Basiseis: wbdbo van 60 minuten
 • Brandwerende scheidingsconstructies
 • Wbdbo van 30 minuten
 • Wbdbo bij een woonfunctie
 • Wbdbo bij een industriefunctie
 • Wbdbo en aangrenzend perceel
 • Gelijkwaardige maatregel

Brandoverslag betekent de uitbreiding van brand via de buitenlucht. Branddoorslag is de branduitbreiding door een constructieonderdeel heen. De wbdboKlik hier voor uitleg over dit begrip (opent in popup) wordt bepaald volgens NEN 6068 (artikel 3.41, lid 1, en artikel 4.54, lid, 1 Bbl) en wordt uitgedrukt in minuten.

Basiseis: wbdbo van 60 minuten (bestaande bouw: 20 minuten)

Als basiseis stelt het Besluit bouwwerken leefomgevingKlik hier voor uitleg over dit begrip (opent in popup) (Bbl) een wbdbo van 60 minuten (bestaande bouw: 20 minuten), van een brandcompartiment naar:

 • een ander brandcompartiment
 • een besloten ruimte waardoor een extra beschermde vluchtrouteKlik hier voor uitleg over dit begrip (opent in popup) voert
 • een niet-besloten veiligheidsvluchtroute (geldt niet bij bestaande bouw)
 • een liftschacht van een brandweerlift (geldt niet bij bestaande bouw)
 • een liftschacht van een lift in een woongebouw met een toegankelijkheidssector (geldt niet bij bestaande bouw)

Dit staat in artikel 4.53, lid 1, Bbl.

Voor de wbdbo tussen een brandcompartiment en een besloten ruimte waardoor een extra beschermde vluchtroute voert, geldt bij nieuwbouw een wbdbo van 30 minuten (artikel 4.53, lid 2, Bbl). Download voor meer informatie over vluchtroutes het infoblad Vluchten bij brand (nieuwbouw) (pdf, 1.3 MB).

Brandwerende scheidingsconstructies

Als er tussen het brandcompartiment en de andere ruimte een ruimte ligt die zelf niet in een brandcompartiment hoeft te liggen, moet er ook een wbdbo zijn. Daarom kan het nodig zijn om ook bij een ruimte die niet in een brandcompartiment ligt, 1 of meer brandwerende scheidingsconstructies te maken. Dit voorkomt dat de brand van het ene brandcompartiment in het andere brandcompartiment doordringt, via de niet in een brandcompartiment gelegen ruimte.

Wbdbo van 30 minuten

Bij nieuwbouw geldt dat een wbdbo van 30 minuten voldoende is:

 • van een brandcompartiment naar een ander brandcompartiment
 • naar een besloten ruimte waardoor een extra beschermde vluchtroute voert
 • naar een niet-besloten veiligheidsvluchtroute
 • naar een liftschacht van een brandweerlift
 • naar een liftschacht van een lift in een woongebouw met een toegankelijkheidssector

Maar er zijn wel voorwaarden:

 • De ruimten moeten op hetzelfde perceel liggen.
 • Het gebouw mag geen vloeren (verdiepingen) hebben die hoger liggen dan 5 m boven het aansluitende terrein, gemeten bij de toegang van het gebouw.
 • Het betreft geen woonfunctie, celfunctie of een gezondheidszorggebouw met bedgebied.

Dit staat in artikel 4.53, lid 4, Bbl (in samenhang met artikel 4.49 en tabel 4.49).

Wbdbo bij een woonfunctie

Voor woningen is bij nieuwbouw een wbdbo van 30 minuten voldoende als:

 • de permanente vuurbelasting van het brandcompartiment (meestal de woning) niet groter is dan 500 MJ/m2.
  Hieraan wordt meestal voldaan bij woningen van steen of beton; materialen die niet of nauwelijks kunnen branden.
 • in het woongebouw geen vloer (verdieping) van een verblijfsgebiedKlik hier voor uitleg over dit begrip (opent in popup) hoger ligt dan 7 m boven het aansluitende terrein, gemeten bij de toegang van het gebouw

Dit staat in 4.53, lid 3, Bbl (in samenhang met artikel 4.49 en tabel 4.49).

Wbdbo bij woonwagens

De wbdbo tussen afzonderlijke woonwagens is bij nieuwbouw minimaal 30 minuten (artikel 4.53, lid 8, Bbl). Bij de bepaling van de wbdbo tussen woonwagens moet niet worden uitgegaan van de werkelijke afstand tussen woonwagens, maar van een theoretische afstand van 5 m (artikel 4.54, Bbl). Een brandwerendheid van 30 minuten is ook te bereiken met een afzonderlijke brandwerende muur tussen 2 compartimenten.

Voor bestaande bouw geldt dat de wbdbo tussen afzonderlijke woonwagens minimaal 20 minuten is óf de afstand tussen de afzonderlijke woonwagens bedraagt minimaal 5 m (artikel 3.40, lid 2, Bbl).

Wbdbo bij een industriefunctie

Bij een brandcompartiment van een industriefunctieKlik hier voor uitleg over dit begrip (opent in popup) met een gebruiksoppervlakte groter dan 1.000 m2 geldt bij nieuwbouw een wbdbo van 60 minuten (artikel 4.53, lid 5, Bbl).

Voor een technische ruimte bij een lichte industriefunctie voor het houden van dieren geldt bij nieuwbouw een wbdbo van 60 minuten (artikel 4.53, lid 6, Bbl). Vanuit de veestal naar een kleine technische ruimteKlik hier voor uitleg over dit begrip (opent in popup) (artikel 4.51, lid 10, Bbl) geldt geen wbdbo. Vanuit de technische ruimte naar de stal met dieren geldt een wbdbo van 60 minuten.

Wbdbo en aangrenzend perceel

Voor het bepalen van de wbdbo van een brandcompartiment naar een ruimte van een gebouw op een aangrenzend perceel geldt: ga uit van een denkbeeldig identiek gebouw dat op dezelfde afstand spiegelsymmetrisch ten opzichte van de perceelsgrens ligt. Op deze manier kan een initiatiefnemer een omgevingsvergunning aanvragen, ook als niet bekend is wat op het aangrenzende perceel zal worden gebouwd. Maar ook als er aan de andere kant van de perceelsgrens al een gebouw staat, moet – hoe dat gebouw ook gebouwd is – uitgegaan worden van dit denkbeeldige, identieke maar spiegelsymmetrisch gelegen gebouw. Dit staat in artikel 3.41, lid 2, en artikel 4.54, lid 3, van het Bbl.

Wbdbo van een brandcompartiment (1)

Gelijkwaardige maatregel

Volgens artikel 4.7, lid 1, van de Omgevingswet is in plaats van een technische bouweis in het Bbl op aanvraag toestemming mogelijk om een gelijkwaardige maatregel te treffen. Een gelijkwaardige maatregel in plaats van een maatregel gebaseerd op spiegelsymmetrie en een berekening volgens NEN 6068 kan bijvoorbeeld zijn: uitgaan van een maximale stralingsflux (warmtestraling als gevolg van een brand) van 15 kW/m2 op de perceelsgrens.

De wbdbo tussen een brandcompartiment en een spiegelsymmetrisch gebouw op een ander perceel is afhankelijk van 3 factoren:

 1. de brandwerendheid van de uitwendige scheidingsconstructie van het brandcompartiment van binnen naar buiten
 2. de afstand tussen de uitwendige scheidingsconstructie van het brandcompartiment en de uitwendige scheidingsconstructie van het spiegelsymmetrische gebouw op een ander perceel
 3. de brandwerendheid van de uitwendige scheidingsconstructie van het (spiegelsymmetrische) brandcompartiment van buiten naar binnen

In veel gevallen zal de afstand tot de perceelsgrens zo groot zijn dat de tweede factor volstaat. Dan hoeven de scheidingsconstructies zelf geen bijdrage te leveren aan de brandwerendheid. Is dit niet het geval? Dan mag de derde factor alleen meegerekend worden als deze niet groter is dan de eerste factor. Dit voorkomt dat de brandwerendheid volledig wordt neergelegd bij het denkbeeldige spiegelsymmetrische gebouw. Hierdoor zou een daadwerkelijk naastgelegen gebouw in de praktijk geen enkele bescherming kunnen hebben bij een brand bij de buren.

Wbdbo van een brandcompartiment (2024)
Top Articles
Latest Posts
Article information

Author: Trent Wehner

Last Updated:

Views: 6061

Rating: 4.6 / 5 (56 voted)

Reviews: 95% of readers found this page helpful

Author information

Name: Trent Wehner

Birthday: 1993-03-14

Address: 872 Kevin Squares, New Codyville, AK 01785-0416

Phone: +18698800304764

Job: Senior Farming Developer

Hobby: Paintball, Calligraphy, Hunting, Flying disc, Lapidary, Rafting, Inline skating

Introduction: My name is Trent Wehner, I am a talented, brainy, zealous, light, funny, gleaming, attractive person who loves writing and wants to share my knowledge and understanding with you.